Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Public grant for co – financing of social protection programs for 2021

Datum objave razpisa: 27.11.2020

Rok za oddajo: 18.12.20 za javne soc.varstvene programe ter 15.1.21 za razvojne soc.varstvene programe

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje do 80% upravičenih stroškov

NAMEN:
Predmet Javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2021, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru sklopov:
1) Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2021 do vključno 2027
2) Razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v letu 2021

OPIS:
Sofinancirane bodo vsebine na naslednjih področjih:
1. preprečevanje nasilja, programi za pomoč žrtvam nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja;
2. zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti);
3. duševno zdravje;
4. brezdomstvo (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine);
5. otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju;
6. starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju;
7. podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov;
8. socialno vključevanje Romov;
9. specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj (v kolikor ni zagotovljena s preostalimi socialno varstvenimi programi);
10. druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi kot so npr. spodbujanje razvoja prostovoljstva, prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim odraslim, mladostnikom in njihovim svojcem, žrtvam prometnih nesreč.

POGOJI:
Ključni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij; ali ima status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije ali status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ali na področju družinske politike ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu organizacije.
– V primeru, da je prijavitelj samostojni podjetnik, gospodarska družba ali občina, bo prijava zavrnjena.
– Ostali pogoji skladno z objavo razpisa.

SREDSTVA:
– Okvirna višina sredstev za leto 2021 je 4.900.000 evrov. Sredstva se bodo najprej namenila za javne socialnovarstvene programe, nato pa za razvojne socialnovarstvene programe.
– Stopnja sofinanciranja do 80% upravičenih stroškov.
– Upravičeni so stroški dela, stroški materiala ter storitev za izvajanje socialnovarstvenih programov.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323