Koraki do nepovratnih sredstev

Štirje koraki do nepovratnih sredstev

Uspešna pridobitev nepovratnih sredstev vsekakor omogoča hitrejše in lažje zagotavljanje sredstev za pokrivanje investicij ter s tem hitrejšo rast in razvoj vaše organizacije. Ključnega pomena za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev je inovativna ideja, primeren razpis in uspešna prijava.

1. Izbira ustreznega razpisa za vašo idejo

Glede na vaše razvojne plane, vašo dejavnost in projektno idejo je potrebno poiskati najbolj primeren razpis, kjer lahko ciljate na nepovratna sredstva. Za to si morate v miru vzeti čas, saj je potrebno poiskati in prebrati različne objavljene in najavljene razpise, ki se nahajajo na različnih mestih. Pri tem morate biti pozorni na rok prijave.

2. Oblikovanje projektne ideje

Dejavnost, s katero se ukvarjate, zagotovo sami najbolje poznate. Zagotovo spremljate trende razvoja doma in po svetu ter se skušate umestiti v sam vrh znotraj panoge, v kateri delujete. Temu primerno morate oblikovati vašo projektno idejo in presodili, kakšne so vaše možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev glede na vašo idejo.

3. Priprava ustrezne dokumentacije in prijava na razpis

VSEBINSKI DEL

Vsebinski del zajema pripravo projektne dokumentacije, ki zajema predstavitev investicije, določitev namenov in ciljev projekta, razčlenitev in strukturiranje vsebine projekta, določitev rezultatov itn. Pri tem morate biti pozorni, da se projekt sklada z zahtevami razpisa.

FINANČNI DEL

obsega izdelavo finančne konstrukcije za investicijo, izdelavo projekcij računovodskih izkazov za prihodnja leta poslovanja, izdelavo stroškovnika investicije projekta, razdelitev stroškov po partnerjih (če jih imate), izračun točke preloma, izdelava finančnih kazalcev itn. Tudi tukaj mora biti vse v skladu z zahtevami razpisa, pri čemer morate še paziti, kateri stroški so upravičeni do sofinanciranja in kateri ne.

FORMALNI DEL

Formalni del oziroma administrativni del zajema zbiranje in oblikovanje prilog, pridobivanje podpisov, pošiljanje dokumentacije, komunikacija s partnerji itn.

ODDAJA PROJEKTA

Pri oddaji projekta poskrbimo za pravočasno in popolno oddajo projektne dokumentacije; vloge prejete po roku oddaje so zavržene. Ob oddaji moramo še enkrat preveriti predpisano obliko vloge, zahtevane priloge, ustreznost prijavnice (v slovenskem ali tujem jeziku).

KONTROLA PROJEKTA PRED ODDAJO

V organizaciji moramo imeti vzpostavljen model dvojne kontrole pripravljene dokumentacije, s čimer pred oddajo zagotovimo ustreznost in pravilnost oddane vloge ter prilog.

3. Dopolnitve

Po oddaji projektne dokumentacije lahko razpisovalec še zahteva dopolnitve in spremembe, ki morajo biti oddane v zahtevanih rokih in na predpisan način.

040 200 323