Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada 2019-2023

Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada 2019-2023

Kaj so vavčerji?

Vavčerji so spodbude manjših vrednosti, ki so namenjene mikro, malim in srednje velikim podjetjem s katerimi Slovenski podjetniški sklad sofinancira posamezne storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Kdo lahko zaprosi za vavčerje?

Upravičenci so: samostojni podjetniki (s.p.), gospodarske družbe npr. družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), delniške družbe (d.d.) in zadruge (z.o.o.).

Hkrati morajo podjetja izpolnjevati pogoje za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), se pravi podjetja, ki zaposlujejo do 250 zaposlenih in imajo do 50. mio EUR prometa in/ali  do 43 mio bilančne vsote.

Ne morejo se prijaviti neprofitne organizacije kot so društva, zavodi.

Razpis določa tudi druge pogoje, med katerimi izpostavljamo pogoj, da ima podjetje poravnane obveznosti iz naslova davkov in prispevkov ter ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

Na koliko vavčerjev se lahko prijavi podjetje?

V tekočem letu oziroma razpisu se podjetje lahko prijavi na največ 3 vavčerje hkrati, oz. tako, da prejme največ 30.000 EUR izplačila letno.

Hkrati je dodatna omejitev višina prejetih pomoči po načelu ‘de-minimis’.

Na nekatere vavčerje se je možno prijaviti le enkrat v obdobju 2019-2023, na nekatere pa je možno prijaviti večkrat.

Vrste stroškov, ki se sofinancirajo preko vavčerjev

Vrste stroškov, ki ji jih lahko sofinanciramo preko vavčerjev, so natančno opredeljene za vsak vavčer posebej. Večino storitev se sofinancira le za izvajalce, ki so vpisani v posebne sezname, npr:

Višina sofinanciranja preko vavčerja

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je na večini vavčerjev 60%, dodatno je določen še minimalni in maksimalni znesek subvencije, ki se giblje od 300 EUR do 9999 EUR po vavčerju.

Rok prijav, izvedba aktivnosti, oddaja zahtevka

Trenutno ni odprtih rokov za prijave.

V praksi pa so možne prijave le do porabe sredstev v tekočem letu, ločeno glede na porabo sredstev namenjenih kohezijski regiji Zahodna Slovenija (kjer običajno prej zmanjka sredstev) in Vzhodna Slovenija (kjer običajno zmanjka sredstev nekoliko kasneje.

Aktivnosti je potrebno izvesti v 6 mesecih po podpisu pogodbe. V tem času je potrebno plačati vse stroške, ki se uveljavljajo in oddati zahtevek.

Vrste vavčerjev (stanje 2020)

 

(Vir slike: https://podjetniskisklad.si/)

Bolj podrobno o vavčerjih

 

Podpora Vinibis pri pridobivanju subvencij preko vavčerjev

V Vinibis vam nudimo celovito podporo od priprave projektne ideje, priprave projektne prijave kot tudi izvajanju in koordinaciji projektnih aktivnosti. Nudimo tudi podporo pri pripravi zahtevka za izplačilo kot tudi dopolnitvah in dodatnih utemeljitvah zahtevka.

Podpora Vinibis pri vpisu v kataloge izvajalcev

V Vinibis ponujamo podporo pri vpisu v kataloga izvajalcev: