Iskanje po ključni besedi

Javni razpis P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Predmet razpisa so garancije SPS sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju s komercialnimi bankami. Namen razpisa je zagotavljati ugodno financiranje MSP podjetij, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP podjetij, še posebej:
– za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,
– za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
– za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, delni garanciji (zavarovanje) s strani Sklada (države), ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

OPIS:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika (= MSP) podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja. Drugi ključni pogoji:
– Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge.
– Prijavitelj mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (razen izjeme).
– Prijavitelj mora ohraniti število zaposlenih (na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta.
– Projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji.
– Prijavitelj mora v bilanci stanja za leto 2019 / 2020 izkazovati celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (razen izjeme).
– Prijavitelj mora dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2019 / 2020 v pozitivni vrednost do vključno 7,0 (razen izjeme).
– V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Pri določitvi tega potrebno upoštevati povezana podjetja!
– Podjetja z določenimi glavnimi dejavnostmi so izvzete (glej razpis!).
– Razpis ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji…

POGOJI:
– Kredit se lahko koristi le namensko za poravnavo obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva.
– Refundacija oz. povračilo že plačanih stroškov za obratna sredstva ni dovoljena; izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena delna refundacija oz. povračilo že plačanih upravičenih stroškov za materialne investicije.
– Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe vlagatelja.
– Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev (vsa, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno dovoljenje).
– Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije za isti namen. Upravičenci predmeta investicije torej ne smejo prodati, oddati v najem ali lizing najmanj v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta.

SREDSTVA:
– Obrestna mera odvisna od vsebine projekta, ter je 6 mesečni EURIBOR + pribitek 0,5% / 0,75% / 1%.
– Za investicije v osnovna sredstva je max vrednost kredita 1.250.000 EUR / 937.500 EUR. Ročnost 1,5 do 10 let. Moratorij do 24 mesecev.
– Za obratna sredstva je maksimalni znesek kredita 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika podjetja. Ročnost 1,5 do 5 let. Moratorij do 6 mesecev.
– Kredit lahko krije do največ 60% / 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti.
– Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 93.700.000 EUR
– Delež garancij Sklada je 60% do 80%. Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja.
– Obdobje upravičenih stroškov od 1.1.21 do 31.12.22.
– Sredstva se dodeljujejo po shemi de minimis.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323