Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Datum objave razpisa: 03.07.2020

Rok za oddajo: 21. 10. 2020

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje do 50% upravičenih stroškov ter do največ 200.000 €.

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (dejavnosti v turizmu, trgovina, storitvene dejavnosti, lokalna samooskrb, ravnanje z organskimi odpadki, dodajanje vrednosti lesu itd.), ki bodo omogočale vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju, izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju ter krepitev podjetništva na podeželju. Te so lahko:

a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:
– ureditev čistilnih naprav,
– zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
– zmanjševanje količine odpadkov,
– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.

b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
– ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa, če so nadzemni deli teh objektov zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

OPIS:
Upravičenec do podpore je lahko:
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– samostojni podjetnik posameznik,
– gospodarska družba,
– zavod,
– zadruga.

POGOJI:
Do podpore so upravičene naslednje naložbe:
– ureditev objektov,
– vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
– nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav, vključno z IKT.
Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

SREDSTVA:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 15.000.000 eurov. Od tega:
– 10.000.000 eur za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (sklop A)
– 5.000.000 eur za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B)
– Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eur na vlogo in ne več kot 200.000 eur (de minimis).
– Stopnja javne podpore za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je 50 % upravičenih stroškov naložbe.
– Upravičeni so stroški naložb, ki so nastali po vložitvi vloge,

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323