Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Datum objave razpisa: 30.10.2020

Rok za oddajo: 27. 01. 2021

Višina sofinanciranja: Do 50 odstotkov upravičenih stroškov.

NAMEN:

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. in 7. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe. To so naložbe v :
– ureditev hlevov, ki so po predpisih o graditvi objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti, in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterna za gnojenje),
– ureditev gospodarskih poslopij: skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),
– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
– ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika: kmetijska mehanizacija, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

OPIS:
V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe primarna pridelava kmetijskih proizvodov pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.

POGOJI:
Upravičenec do podpore po tem razpisu je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji (kmetje fizične osebe, nosilci majhnih kmetij, skupine kmetov, samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe).

SREDSTVA:
– Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.015.046 EUR.
– Stopnje podpore ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov.
– Višina sofinanciranja po posameznem prijavitelju / vlogi de facto neomejena.

Povezava do razpisa Stopite v stik