Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

6. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Datum objave razpisa: 24.07.2020

Rok za oddajo: 15. 12. 2020 do 24h (podaljšan rok)

Višina sofinanciranja: Do max 50% upravičenih stroškov.

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov:
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
– ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
– nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:
– v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin,
– za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

OPIS:
Prijavi se lahko pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je: 1. nosilec kmetije; 2. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije; 3. samostojni podjetnik posameznik; 4. Zadruga; 5. Zavod; 6. gospodarska družba.

POGOJI:
Upravičeni stroški so:
a) stroški ureditve ali obnove objektov,
b) stroški nakupa opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT),
c) prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa vlagatelja,
d) splošni stroški – do 10 % upravičenih stroškov naložbe.

SREDSTVA:
– Skupna višina razpisanih sredstev 20 mio EUR. Od tega 7 mio EUR za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) in 13 mio EUR za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).
– Stopnja so financiranja za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave znaša od 30% do 50%.
– Stopnja sofinanciranja naložb v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, znaša od 10% do 45%.
– Znesek podpore lahko znaša najmanj 5.000 EUR in ne več kot 1,5 mio EUR (kmetije in mikro podjetja) oz. 3 mio EUR (mala podjetja) oz. 5 mio EUR (srednja in velika podjetja).
– Nosilec majhne kmetije je upravičen le do naložbe v vrednosti do vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti.
– Del sofinanciranja se glede na vsebino naložbe obravnava po načelih državne pomoči ‘de minimis’.
– Datum upravičenih stroškov od 12.3.2020 dalje.

Opombe:

Prvoten rok oddaje 26. 10. 2020 podaljšan do 15. 12. 2020 do 24h

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323