Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Datum objave razpisa: 16.11.2020

Rok za oddajo: 26. 11. 2020 do 18 h, oz. do porabe sredstev.

Višina sofinanciranja: Do 9.999,00 eur

NAMEN:
Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 20 do 31. 5. 20, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.

Ta ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo ohranitev le-teh.

OPIS:
Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja (Priloga I Uredbe 651/2014(EU)), ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:
– I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– I 56.101 Restavracije in gostilne,
– N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
– N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R 90.020 Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje.

Drugi pogoji:
– Prijavitelj je imel v letu 2019 v povprečju najmanj 4 zaposlene (velja za podjetja z glavno SKD dejavnostjo iz zgornjih skupin I in N), oz. v povprečju najmanj 2 zaposlena (velja za podjetja z glavno dejavnostjo iz zgornjih skupin R).
– Prijavitelj bo imel v času pred izvedenim izplačilom najmanj 2 zaposlena (velja za podjetja z glavno SKD dejavnostjo iz zgornjih skupin I in N) oziroma najmanj 1 zaposlenega (velja za podjetja z glavno dejavnostjo iz zgornjih skupin R).
– Prijavitelj je imel v letu 2019 najmanj 50.000 evrov skupne višine prihodkov iz dejavnosti.
– Prejemnik pomoči ima vzpostavljeno poslovanje in ohranja zaposlitve.
– Prijavitelj nima neplačanih zapadlih finančnih obveznosti (FURS) iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) ter ne sme imeti nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
– Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva…
– Prijavitelj je solventen (na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti).

SREDSTVA:

– Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo tega javnega poziva je 10.000.000 eur, od tega za zahodno KR 5.519.000 eur ter za vzhodno KR 4.481.000 eur.
– Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999,00 EUR.
– Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
– Obdobje upravičenosti stroškov se prične s 12. 3. 2020 in konča z 31. 5. 2020. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov se prične s 1. 6. 2020 in konča z 31. 12. 2020.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323