Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Višina sofinanciranja: Do 9.999,9 eur

NAMEN:
Namen in cilj tega javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave patentne prijave, prijave modela, znamke; prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino; ter prevoda prijave.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca v kolikor se zanj odloči. Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:
   – patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov UIL
.     – tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi,
    – prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
    – Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.
.     – Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
.     – Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 1.204.816 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 500 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR (brez vključenega popolnega preizkusa), oz. 9.999,99 EUR (z vključenimi popolnim preizkusom).
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe.
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2019 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323