Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Višina sofinanciranja: Do 9.999 eur.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:
– oceno stanja na področju digitalizacije,
– pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
– pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja: ● Izkušnja kupca (Customer eXperience); ● Podatkovna strategija; ● Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja; ● Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve; ● Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest; ● Strategija razvoja digitalne kulture; ● Kibernetska varnost; ● Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 5 zaposlenih po podatkih ZZZS.
– Prijavitelj mora v vlogi navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka, izbranega iz DIH kataloga strokovnjakov za področje priprave strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo za prijavitelja izdelal digitalno strategijo.
– Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije.
– Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 5.400.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe.
– Upravičeni stroški so stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 5.4.2019 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023).

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323