Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Višina sofinanciranja: Do 3.000 eur.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja ter svetovna razstava EXPO Dubaj. Upravičena je tudi udeležba za mednarodni forum, ki je organiziran v digitalni obliki. Kot mednarodni forum pa se ne štejejo mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi je potrebno navesti naziv, datum in organizatorja mednarodnega foruma, za katerega bo prijavitelj uveljavljal upravičene stroške.
– Mednarodnega foruma se bo aktivno udeležil lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju.
– Pogoj za uveljavitev stroškov je aktivna udeležba na mednarodnem forumu, ki se šteje, če upravičenec v okviru mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve, in sicer na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi in ali v obliki sodelovanja na B2B srečanju.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 500.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna pa 3.000 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški udeležbe (največ dveh udeležencev s strani MSP) na mednarodnem forumu, in sicer stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodnem forumu (to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma); stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma, ter stroški nočitev.
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 19. 6. 2020 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko sredstva po javnem pozivu pridobi večkrat letno.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323