Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave razpisa: 02.04.2021

Rok za oddajo: 20.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20.9., 5.10. ter 20.10.2020, oz. do porabe sredstev

Višina sofinanciranja: Kredit do 1,2 mio eur za osnovna sredstva ter do 200k eur za obratna sredstva. Obrestna mera do max 6m euribor + 1%.

NAMEN:
Predmet razpisa so garancije SPS sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju s komercialnimi bankami. Namen razpisa je zagotavljati ugodno financiranje MSP podjetij, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP podjetij, še posebej:
– za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,
– za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
– za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, delni garanciji (zavarovanje) s strani Sklada (države), ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

OPIS:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika (= MSP) podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja. Drugi ključni pogoji:
– Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge.
– Prijavitelj mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (razen izjeme).
– Prijavitelj mora ohraniti število zaposlenih (na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta.
– Projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji.
– Prijavitelj mora v bilanci stanja za leto 2019 / 2020 izkazovati celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (razen izjeme).
– Prijavitelj mora dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2019 / 2020 v pozitivni vrednost do vključno 7,0 (razen izjeme).
– V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Pri določitvi tega potrebno upoštevati povezana podjetja!
– Podjetja z določenimi glavnimi dejavnostmi so izvzete (glej razpis!).
– Razpis ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji…

POGOJI:
– Kredit se lahko koristi le namensko za poravnavo obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva.
– Refundacija oz. povračilo že plačanih stroškov za obratna sredstva ni dovoljena; izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena delna refundacija oz. povračilo že plačanih upravičenih stroškov za materialne investicije.
– Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe vlagatelja.
– Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev (vsa, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno dovoljenje).
– Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije za isti namen. Upravičenci predmeta investicije torej ne smejo prodati, oddati v najem ali lizing najmanj v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta.

SREDSTVA:
– Obrestna mera odvisna od vsebine projekta, ter je 6 mesečni EURIBOR + pribitek 0,5% / 0,75% / 1%.
– Za investicije v osnovna sredstva je max vrednost kredita 1.250.000 EUR / 937.500 EUR. Ročnost 1,5 do 10 let. Moratorij do 24 mesecev.
– Za obratna sredstva je maksimalni znesek kredita 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika podjetja. Ročnost 1,5 do 5 let. Moratorij do 6 mesecev.
– Kredit lahko krije do največ 60% / 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti.
– Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 93.700.000 EUR
– Delež garancij Sklada je 60% do 80%. Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja.
– Obdobje upravičenih stroškov od 1.1.21 do 31.12.22.
– Sredstva se dodeljujejo po shemi de minimis.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323