Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021

Datum objave razpisa: 09.10.2020

Rok za oddajo: v letu 2020: 16.10., 23.10., 30.10. in 06.11. V letu 2021: 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12; oz. do porabe sredstev.

Višina sofinanciranja: Kredit do max 25.000 eur

NAMEN:
Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo lahko mikrokredite do višine max. 25.000 EUR za omilitev posledic epidemije COVID-19 prejela hitro, enostavno, pod zelo ugodnimi pogoji in brez stroškov odobritve. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

OPIS:
Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo s sedežem v R Sloveniji, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
– ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja (do max 250 zaposlenih …, pri tem potrebno paziti na povezana podjetja),
– ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
– ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev,
– na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19,
– nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus,
– na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do FURS-a.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oz. so podjetja v težavah.

POGOJI:
Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:
– nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
– nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
– ročnosti kredita do 60 mesecev (= 2 do 5 let). Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih
– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
– kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
– stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo
– Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Za odločitev o primernosti prijave potrebno najprej pridobiti dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno).

SREDSTVA:
Skupna višina sredstev je 56.629.228,80 EUR, in sicer za programsko območje Kohezijske regije Vzhodne Slovenije 25.539.782,19 EUR, ter za programsko območje Kohezijske regije Zahodne Slovenije 31.089.446,61 EUR. Skupno predvidena podpora 2.200 projektom.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
– naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
– naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
– stroški materiala in trgovskega blaga,
– stroški storitev,
– stroški dela
– zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323