Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis P7C 2021 Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Datum objave razpisa: 09.04.2021

Rok za oddajo: 22.4., 20.5. in 10.6.21 , vsakič do 14.00 ure

Višina sofinanciranja: Brezobrestni kredit do 100.000 eur.

NAMEN:
Namen javnega razpisa je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Cilji javnega razpisa so pomoč turističnim podjetjem pri poplačilu terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP) (prvi prijavni rok), ter omogočiti MSP podjetjem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita) (2. in 3. rok).

OPIS:
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– ima status mikro, malo ali srednje velikega podjetja s sedežem v R Sloveniji (pri določitvi potrebno upoštevati morebitne povezane osebe!),
– se mora kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in mora biti organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetniki posamezniki, zadruga ali zavod,
– ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
– ima S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 oz. 2020 z oceno vsaj SB8,
– je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika osnovnega namena javnega razpisa (omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19),
– na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti,
– se ne šteje za podjetje v težavah.

POGOJI:
Na prvi prijavni rok 22.4.21 lahko kandidirajo le podjetja, ki imajo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP7 (in so potniki zavrnili vrednotnico), ter imajo registrirano glavno dejavnost po SKD N79.110 Dejavnost potovalnih agencij, N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Na drugi in tretji rok lahko kandidirajo vsa podjetja (razen splošnih omejitev). Upravičeni stroški so naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme); naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc); stroški materiala in trgovskega blaga; stroški storitev; ter stroški dela.

SREDSTVA:
– Skupni razpoložljivi znesek na celotnem razpisu je v 77.030.000 eur.
– Najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR.
– Obrestna mera je 0% in predstavlja brezobrestni kredit.
– Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
– Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
– Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita.
– Zavarovanje kredita: za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice; za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR poleg prej opisanega (5 menic) še sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.
– Kredit po tem javnem razpisu ima status državne pomoči de minimis.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323