Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Datum objave razpisa: 31.12.2020

Rok za oddajo: 1.2.21, 1.3.21, 1.4.21, 1.5.21, 1.6.21, 1.7.21, 1.9.21 in 1.10.21 oz. do porabe sredstev, vsakič do 14h

Višina sofinanciranja: Mikrokredit do 25.000 eur

NAMEN:
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so: ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest ter spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

OPIS:
Prijavi se lahko:
– mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki je
– organizirano kot gospodarska družba, zadruga z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik posameznik in gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu;
– ima 6 mesecev sedež ali obrat na obmejnem problemskem območju
– ima 1 zaposleno osebo za polni delovni čas.
– Razpis določa še področja projektov in glavne dejavnosti podjetja, ki se ne morejo prijaviti na ta razpis.

POGOJI:
– Kandidati morajo imeti zagotovljen trg (prihodke iz prodaje in/ali sklenjene pogodbe); zagotavljajo porabo kredita za krepitev podjetniške aktivnosti; zagotavljajo zavarovanje kredita v razmerju 1:1; načrtujejo poslovanje z dobičkom; načrtujejo pozitivni denarni tok ter imajo vsaj boniteto SB 8 (S.BON-1)
– Zavarovanje kredita: -5 menic podjetja in 5 menic lastnika podjetja, ki ima nepremično zavarovanje kredita v razmerju 1:1
– Če lastnik podjetja nima dovolj lastnega premoženja, lahko k zavarovanju kredita z osebnim poroštvom pristopi še druga fizična oseba, ki razpolaga s prosto nepremičnino.

Upravičeni stroški: mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV): opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov), neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), strošek materiala in trgovskega blaga, strošek storitev, stroški dela – največ do 50% mikrokredita. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 % in več. Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na obmejnih problemskih območjih v RS.

SREDSTVA:
– Višina razpisanih sredstev 7.941.128,95 EUR
– Višina kredita lahko znaša od 5.000 EUR do 25.000 EUR.
– Kredit lahko krije do največ 85% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
– Pogodbena efektivna obrestna mera: 1,1 %
– Ročnost: od 12 mesecev do 60 mesecev. Možen je moratorij do 6 mesecev, ki se všteva v odplačilno dobo.
– Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323