Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Datum objave razpisa: 06.12.2019

Rok za oddajo: Za začete projekte v 2020: 20.1.20, za začete projekte v 2021: od 1.9.20 do 30.11.20, ter za začete projekte v 2022 od 1.9.21 do 30.11.21.

Višina sofinanciranja: Do 70% upravičenih stroškov, subvencija največ do 200.000 eur.

NAMEN:
Namen razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in v srednje velikih podjetjih s področja turizma. Namen in cilj energetske obnove objekta in snovne učinkovitosti mora biti doseganje večje energetske in snovne učinkovitosti ter večja poraba obnovljivih virov energije.
Upravičeni izdatki vključujejo plačila za vse stroške, povezane z izvedbo energetske obnove objektov ter stroške nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na večjo energijsko in snovno učinkovitost in večji delež obnovljivih virov energije.

Operacija, ki je predmet prijave, mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:
• celovita energetska obnova stavb,
• obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
• nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
• nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
• nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
• zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
• zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
• vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
• ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
• ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….)

OPIS:
Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo), ter
– imajo sedež, podružnico ali poslovno enoto na programskem območju Vzhodne Slovenija,
– oziroma imajo sedež, podružnico ali poslovno enoto v Zahodni Sloveniji na obmejnem problemskem območju, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče ¬ Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

POGOJI:
– V objektu, ki je predmet investicije, se mora dejavnost opravljati vsaj 12 mesecev pred prijavo na razpis.
– Objekt mora biti v lasti prijavitelja ali v najemu vsaj še 3 leta po zaključku operacije.
– Turistične kapacitete oz. nastanitveni obrati, morajo biti evidentirani v AJPES-ovem Registru.
– Restavracije in gostilne morajo imeti uporabno dovoljenje za restavracijo oziroma gostilno.
– Za objekt, ki je predmet investicije, mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji, z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.

SREDSTVA:
– Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022 oz. 7.569,611,90 EUR za prvo, 8.663.238,77 EUR za drugo in 5.322.479,74 EUR za tretje odpiranje.
– Minimalni znesek operacije mora znašati vsaj 50.000 eur z DDV.
– Znesek podpore se dodeli v razponu do največ 200.000 EUR in po načelu de minimis.
– Intenzivnost pomoči znaša od največ 70% (Zahodna Slovenija); oz. do največ 75% (Vzhodna Slovenija).
– Upravičeni stroški tega javnega razpisa so: 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost; 2. stroški informiranja in komuniciranja ter 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323