Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19

Datum objave razpisa: 02.10.2020

Rok za oddajo: Podaljšan do 1.12.2020

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje do 80% upravičenih stroškov, max subvencija do 200.000 oz. do 300.000 eur.

NAMEN:
Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19. Namen je omogočiti podjetjem in konzorcijem podjetij, da kljub kriznim razmeram ohranijo razvojno naravnanost in začnejo izvajati nove RRI in investicijske projekte; ter uspešno zaključijo že začete RRI in investicijske projekte, katerih uspešen zaključek bi sicer preprečile krizne razmere.

OPIS:
Vsak prijavljen projekt se mora uvrstiti v enega od sklopov:

SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19. Pri tem RRI projekt predstavlja celoto raziskovalno – razvojnih aktivnosti, katerih končni rezultati predstavljajo novo rešitev (produkt, proces ali storitev), ki neposredno vpliva na odpravljanje in/ali obvladovanje posledic COVID-19. Raziskave na področju COVID-19 in druge zadevne protivirusne raziskave vključujejo raziskave v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov. Operacija se ni začela izvajati pred 1. 2. 2020 in traja največ do 31. 8. 2021. Nova rešitev, ki je končni cilj sofinanciranega RRI projekta mora biti dostopna na trgu najkasneje v dveh letih po zaključku razvoja.

SKLOP 2: Sofinanciranje projektov za proizvodnjo izdelkov v zvezi s COVID-19. Ta sklop se nanaša na investicijske projekte, ki omogočajo proizvodnjo s COVID-19 povezanih izdelkov, kar vključuje: ustrezna zdravila (vključno s cepivi) in zdravljenja, njihove vmesne izdelke, aktivne farmacevtske učinkovine in surovine; medicinske pripomočke, bolnišnično in medicinsko opremo (vključno z ventilatorji, zaščitnimi oblačili in opremo ter diagnostičnimi orodji) in potrebne surovine; razkužila in njihove vmesne izdelke ter kemične surovine, ki so potrebne za njihovo proizvodnjo; orodja za zbiranje/obdelavo podatkov. Investicija pomeni tehnološko zaključen proizvodni proces, ki omogoča proizvodnjo izdelkov, povezanih s COVID-19. Investicijski projekti predstavljajo naložbe (stroški nakupa strojev, opreme, neopredmetenih sredstev), ki so potrebne za vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo produktov, ki so povezani s COVID-19 in za testiranje novih proizvodnih kapacitet. Operacija se ni začela izvajati pred 1. 2. 2020 in se mora dokončati v največ 6 mesecih od dneva vročitve sklepa o izboru. Investicijski projekt šteje kot dokončan, ko je oprema dobavljena upravičencu. Najkasneje v 6 mesecih po oddaji zahtevka za izplačilo mora biti oprema delujoča in vključena v proizvodni proces.

POGOJI:
Kot upravičenec šteje mikro, mala, srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v R Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo. Upravičenci so samostojna podjetja ali konzorciji podjetij, tako iz V kot Z kohezijske regije, ki bodo izvajali industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj ali vzpostavili proizvodne kapacitete za proizvodnjo izdelkov na področju COVID- 19 in sicer v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov.

SREDSTVA:
– Skupno na voljo 5 mio eur, od tega za Sklop 1: 2 mio eur, ter za Sklop 2: 3 mio eur
– Višina sofinanciranja znaša najmanj 50.000 eur ter največ 200.000 za Sklop 1; oz 300.000 za sklop 2
– Stopnja sofinanciranja znaša 80% upravičenih stroškov, ne glede na velikost podjetja
– Upravičeni stroški, ločeno po sklopih:
Sklop 1: stroški plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev (do max 30% projekta), amortizacija, investicije v neopredmetena sredstva
Sklop 2: oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, investicije v neopredmetena sredstva

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323