Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Datum objave razpisa: 14.08.2020

Rok za oddajo: 8. 9. 2020

Višina sofinanciranja: Do 100.000 eur

NAMEN:
Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so:
– izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
– izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.

OPIS:
– Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Pri določitvi velikosti podjetja je potrebo upoštevati povezane osebe.
– Prijavitelji so lahko tako iz V kot Z kohezijske regije. Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico na tem območju.

POGOJI:
Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge pripravljen Akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije, ki mora zajemati vsaj eno od naslednjih ključnih področij: * Izkušnja kupca; * Podatkovna strategija; * Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja; * Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve; * Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest; * Kibernetska varnost; * Industrija 4.0 (samo za vlagatelje, ki proizvajajo proizvode in spadajo v okviru Standardne klasifikacije dejavnosti v področje C – Predelovalne dejavnosti).

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije)
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (zgolj stroški storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani DIH – Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog) ter ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme);
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji.

SREDSTVA:
– Skupno na voljo do 15 mio EUR, od tega za vsako kohezijsko regijo po 7,5 mio eur.
– Višina sofinanciranja je od najmanj 30.000 EUR do največ 100.000 EUR.
– Intenzivnost pomoči do 60% upravičenih stroškov.
– Obdobje upravičenosti izvajanja projekta od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2021. Črpanja sredstev možna tako v 2020 (za stroške do 30. 10. 2020) kot v 2021.
– Sofinanciranje po shemi de minimis.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323