Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)

Datum objave razpisa: 18.06.2021

Rok za oddajo: 1. 9. 2021 do 14:00

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje od 30.000 EUR do 100.000 EUR.

NAMEN:
Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so:
– izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
– izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
– spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema • izboljšave izkušnje kupca, • učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju (podatkovna strategija), • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, • vpeljava digitalnih poslovnih modelov, • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, • razvoj digitalne kulture, • vpeljavo kibernetske varnosti in • izvedbo projektov industrije 4.0. To so tudi ključna poglavja potrebnega akcijskega načrta.

OPIS:
Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa v UL (18.6.21), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
Vlagatelji, ki so prejeli sredstva na enem od preteklih dveh razpisov za digitalno transformacijo (P4D 2019-2023 ali P4D-C19) niso upravičeni do prijave na ta javni razpis.

POGOJI:
Upravičeni stroški so:
– Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (licence ipd.).
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (le izvajalci iz Dih kataloga https://dihslovenia.si/catalog) ter ostali stroški storitev povezanih z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme, kibernetska varnost);
– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji. Tukaj sistem standardnega stroška na enoto, in sicer za vodjo projekta 24,20 EUR / h; ter za strokovnega sodelavca 16,13 EUR / h.

Med upravičene stroške ne spadajo nakup cestno transportnih sredstev, stroški priprave vloge, digitalne strategije, akcijskega načrta, digitalnega marketinga, tiskalnikov (razen 3D tiskalnikov), pametnih telefonov, proizvodnih strojev in naprav (razen opreme za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje), projektnega vodenja v primeru, da upravičenec uveljavlja stroške zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije.

SREDSTVA:
– Skupno na voljo 30 mio EUR.
– Višina sofinanciranja je od najmanj 30.000 EUR do največ 100.000 EUR.
– Intenzivnost pomoči do 60% upravičenih stroškov.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Celotna prejeta subvencija bo upravičencem izplačana v letu 2022.
– Sofinanciranje po shemi de minimis.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323