Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021)

Datum objave razpisa: 12.03.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24.9.2021.

Višina sofinanciranja: Do 30% upravičenih stroškov.

NAMEN:
Namen razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energij. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije, in sicer moči posamezne naprave večje od 50 kW do 10 MW, pri čemer v primeru istočasne prijave večih naprav skupna moč vseh lahko znaša do 10 MW.

OPIS:
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

POGOJI:
Ključni pogoji:
– Vlogi mora biti priloženo tudi: • Pravnomočno gradbeno dovoljenje, • Pravnomočno energetsko dovoljenje, ter • Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.
– Izvedba projekta, t.j. pričetek gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se ne sme začeti pred oddajo vloge na javni razpis.
– Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 31. 10. 2023.

SREDSTVA:
– Skupna višina razpisanih sredstev znaša 4 mio EUR, od tega 1 mio EUR za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije do moči 1 MW, ter 3 mio EUR za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije od vključno 1 MW do 10 MW moči.
– Vrednost investicij mora znašati več kot 50.000 EUR.
– Višina sofinanciranja največ do 30% vrednosti upravičenih stroškov.
– Upravičeni stroški in izdatki so od oddaje vloge do 31. 10. 2023.
– Upravičeni stroški do sofinanciranja so: • stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja, • nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne energije, ter • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3% od upravičenih stroškov operacije.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323