Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Datum objave razpisa: 30.04.2021

Rok za oddajo: 4.6.21; 10.9.21; 26.1.22; 25.2.22; oz. do porabe sredstev

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje do 20% investicije.

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, vključujoč naprave za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije:
1) nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
2) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
3) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,
Točki 2) in točka 3) predstavljata upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke 1).

OPIS:
Prijavijo se lahko podjetja registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah: gospodarske družbe, sp-ji ter zadruge. Razpis določa še druge določbe in glavne dejavnosti podjetja, ki se ne morejo prijaviti na ta razpis.

POGOJI:
Pogoji projekta
– Kupi in vgradi se lahko le nove naprave za proizvodnjo električne energije in le tiste z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.
– Projekt mora biti fizično in finančno zaključen v enem letu po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 31. 10. 2023.
– Prijavitelj mora razpolagati z relevantnimi dovoljenji, pravicami in soglasji, ki jih za potrebe tega javnega razpisa predpisuje Energetski zakon.
– Prijavitelj mora imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje (velja za naprave moči nad 1 MW).
– Operacija se lahko izvaja na eni ali več lokacijah.
– Prijavitelj mora imeti potrjeno ID dokumentacijo, izdelano skladno z Uredbo in ne sme biti starejša od enega leta
– Prijavitelj bo moral poročati o doseženih učinkih in obvestiti agencijo o izvedbi projekta.

SREDSTVA:
– Skupna višina razpisanih sredstev je 5.000.000 EUR.
– Upravičeni stroški so:
.     a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
.     b) nakup in vgradnja hranilnika energije,
    c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
.     d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
.     e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.
– Minimalna vrednost projekta mora biti vsaj 100.000 EUR brez DDV.
– Stopnja sofinanciranja = 20% in hkrati največ 200 EUR na 1kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo el. energije z izrabo sončne energije.
– Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323