Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Datum objave razpisa: 14.05.2021

Rok za oddajo: 30. 9 2021 do 12h

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov, projekti od 200.000 do 1.000.000 eur.

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k izboljšanju spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij:

a) IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, ŠTIPENDIJE, VAJENIŠTVO IN PODJETNIŠTVO ZA MLADE
Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja. Zajema I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje, ter I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.
. Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin. Zajema: Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo); Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim; ter Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce.

b) USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA
. Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki zajema I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja; ter I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov.

OPIS:
– Kot prijavitelji se lahko prijavijo vse pravne osebe registrirane v Sloveniji, ne glede na organizacijsko obliko.
– Kot partnerji lahko sodelujejo vse pravne osebe registrirane v Sloveniji in Norveški.

POGOJI:
– Velikost projekta: minimum 200.000 EUR, maksimum 1.000.000 EUR (odvisno od točke).
– Projekti morajo trajati vsaj 12 mesecev in največ 24 mesecev.
– Projekti se morajo zaključiti najpozneje do 30. 4. 2024.
– Aktivnosti se lahko izvajajo tudi na območju Norveške. Rezultati in neposredni učinki projektov se morajo odražati v Sloveniji.

SREDSTVA:
– Višina razpisanih sredstev je 11.299.156 eur.
– Stopnja sofinanciranja je do 100% vseh upravičenih izdatkov.
– Upravičeni stroški (izdatki) so: stroški osebja, ki sodeluje pri projektu; posredni stroški pri projektih (režijski stroški); pisarniški in administrativni stroški; potni stroški in dnevnice osebja, ki sodeluje pri projektu, v obliki pavšalnega zneska; stroški potrošnega materiala in zalog; stroški nove ali rabljene opreme; stroški nakupa zemljišč in nepremičnin (vključno s stroški gradnje/obnove); stroški, ki izhajajo iz drugih pogodb, ki jih je sklenil nosilec projekta ali projektni partner za namen izvedbe projekta; stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev določenih v pogodbi o dodelitvi sredstev.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323