Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala RS (JPR2-SVP-2021-22)

Datum objave razpisa: 08.01.2021

Rok za oddajo: 9. 02. 2021

Višina sofinanciranja: Do 200.000 eur

NAMEN:
Namen razpisa je:
Sklop 1: sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov.
Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na delih nepremičnih spomenikov.

OPIS:
– Prijavitelj je lahko (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec (kulturnega) spomenika z ustreznim dokazilom. Prijavitelj lahko odda več vlog, vendar za vsak (kulturni) spomenik ločeno.
– Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za spomenik (sklop 1) oziroma kulturni spomenik (sklop 2).
– Prijavitelj projekta mora imeti za predlagane posege na kulturnem spomeniku izdelano projektno dokumentacijo in pridobljeno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po predpisih s področja graditve. Če za predvidene posege gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti, mora prijavitelj predložiti poenostavljeno projektno dokumentacijo v obliki grafičnega prikaza predlaganih posegov.
– Če je prijavitelj občina, razpis določa dodatne pogoje.
– Pri sklopu 2 mora prijavitelj pridobiti potrdilo ZVKDS, da gre za konservatorsko-restavratorske posege po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del.
– Projekti morajo biti zaključen najkasneje 30. 10. 2022, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo ter poročila o spomeniško-varstvenem projektu.

POGOJI:
Upravičeni stroški so:
– Sklop 1: stroški obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji: Vzdrževalna dela (določena dela v objektu, na ovoju objekta, zasteklitve, manjša dela na konstrukcijskih elementih, druga vzdrževalna dela, zunanja ureditev, dela za ohranjanje arheološkega spomenika), ter Rekonstrukcija, izboljšanje konstrukcije oz. statična sanacija.
– Sklop 2: stroški za izvedbo vseh konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-objave/Javni-razpisi/JPR2-SVP-2021-22/Katalog.pdf)
– Stroški so upravičeni le, če bodo nastali od datuma oddaje vloge na javni razpis do roka za končanje projekta.

SREDSTVA:
– Višina razpisanih sredstev znaša 6.500.000 EUR od tega 5.700.00 EUR za sklop 1 in 800.000 za sklop 2.
– Stopnja sofinanciranja je do 50 % za sklop 1 in do 100 % za sklop 2.
– Višina odobrenih sredstev na posamezni projekt je do 200.000 EUR za sklop 1 in do 40.000 EUR za sklop 2.
– Pridobljena sredstva po tem razpisu ne predstavljajo državne pomoči.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323